ØkoWeb - Forsiden
  
Læs mere om:
Biofach
Biofach reportage 1
Biofach reportage 2
Biofach reportage 3

 


Fødevareminister Eva Kjer Hansen åbner Biofach
Se flere billeder på
Biofach-reportage 1
Økologisk vin på Biofach
Se flere billeder på
Biofach-reportage 2
På Slaget 12 spillede til Gallafest
Se bl.a. festbilleder på:
Biofach-reportage 3
Mariann Fischer Boel varsler folkeafstemning
EU-kommissær varslede
Folkeafstemning
om ny øko-mærke
 
Se listen
Danske virksomheder på Biofach 2009
danske stande på Biofach 2008
Læs også om
danske stande
sidste år
Udstillernes resultat af at deltage på Biofach 2009
Nürnberg d. 19. - 22. februar 2009

Danmark var i år Årets Land på Biofach. Derfor udstillede særligt mange danske virksomheder på Verdens største øko-messe i år. I alt udstillede 40 danske fødevarevirksomheder på Biofach, heraf var 38 med på den store danske fællesstand.

For at måle resultatet af indsatsen, har ØkoWeb spurgt samtlige 40 fødevarevirksomheder om deres oplevelse af messen. Hovedparten af udstillerne blev spurgt personligt søndag eftermiddag, da messen var ved at slutte. Resten er spurgt telefonisk kort efter hjemkomsten.

Når det gælder messer, er det naturligvis altid vanskeligt at måle resultatet. Oftest kender man tidligst det kommercielle udbytte mange måneder efter, når det konstateres, om der faktisk kom ordrer ud af kontakterne. Virksomhedernes svar er derfor tildels et udtryk for deres fornemmelse og tro.

Blev forventningerne opfyldt?
Undersøgelsen viser, at langt fra alle virksomheder havde store kommercielle forventninger til at deltage på Biofach. Som det ses havde omkring en tredjedel af virksomhederne end ikke forventning om, at deltagelsen kunne betale sig kommercielt, mens 40 procent blot håbede, at det kommercielt akkurat ville løbe rundt

Hvor store var virksomhedens kommercielle forventninger til deltagelse på Biofach?

På en skala fra 1 - 5 har virksomheden opgivet sine strengt kommecielle forventninger til at deltage. Her er således ikke medtaget viljen til at støtte markedsføringen af Årets Land eller almindelig branding af virksomheden. På skalaen angiver karakteren 3, at virksomheden skønnede det kommercielt rentabelt at deltage, mens 2 angiver at de ikke forventede kommercielt overskud på deltagelsen.

Blev forventningerne opfyldt?
Svarene på, hvorvidt virksomhedernes forventninger blev opfyldt, er også meget forskellige og afhænger naturligvis af, hvor høje forventningerne var. Svarene er derfor delt op i dem, som havde forventning om et kommercielt resultat (de optimistiske), og dem som tog til Biofach uden forventning om at komme hjem med et kommercielt overskud (de pessimistiske).

Som det ses, er der en tendens til, at de optimistiske fik opfyldt - eller endda overopfyldt - deres forventninger, mens omkring halvdelen af de pessimistiske fik bekræftet deres lave forventninger - eller endda blev skuffet.

Det skal dog understreges, at en del af de såkaldt "pessimistiske" ikke nødvendigvis har fortrudt deres deltagelse. De deltog blot på messen af andre grunde end specifikt for at komme hjem med ordrer. Det kan fx være vedligeholdelse af netværk, møde leverandører, for at bakke op om fællesstanden eller fordi de håber, deltagelsen har en generel reklameværdi - måske fordi der var særlig meget presse på den danske stand i år.

De optimistiske:
I hvor høj grad fik virksomheden opfyldt sine kommercielle forventninger?
Virksomheder som har svaret, at de havde forventning om, at deltagelse var kommercielt rentabelt - eller endog højere forventninger er bedt om på en skala fra 1 - 5 at oplyse, om deres forventninger blev opfyldt
De pessimistiske:
I hvor høj grad fik virksomheden bekræftet sine lave kommercielle forventninger?
Virksomheder som har svaret, at de havde "små" eller "ingen" kommercielle forventninger blev bedt om på en skala fra 1 - 5 at oplyse, om deres lave forventninger blev opfyldt

Udstille igen?
På spørgsmålet om, hvorvidt virksomhedernes erfaringer fra i år betyder, at de vil deltage på Biofach igen, er det påfaldende, at kun 7,5 procent med sikkerhed kan afvise, at de udstiller igen. Det betyder, at selv virksomheder, som kom fra årets Biofach med skuffede forventninger, faktisk vil overveje at tage til Biofach igen alligevel.

Over en femtedel har endda allerede besluttet at udstille igen, og 40 procent anser det for sandsynligt, at de vil udstille på Biofach igen. Hertil skal dog bemærkes, at nogle virksomheder i forvejen har udstillet på Biofach i årevis og nærmest har det som en virksomheds-tradition at deltage.

Hvad er sandsynligheden for, at virksomheden vil udstille på Biofach igen indenfor det næste år eller to? 
Virksomhederne er blevet bedt om at bedømme sandsynligheden for at udstille på Biofach igen - på en skala fra 1 til 5, hvor 3 angiver, at der er omkring 50% sandsynlighed, mens 1 og 5 angiver at beslutningen er truffet for henholdsvis en negativ og et positivt udfald.

Finanskrisen?
Mange messer Verden over har mærket finanskrisen og den økonomiske afmatning i form af færre udstillere og færre interesserede købere. Da de fleste stande på Biofach er bestilt mange måneder i forvejen, har det dog kun påvirket antallet af stande i mindre grad. Også antallet af besøgende ser kun i mindre grad ud til at have påvirket Biofach.

Men hvordan påvirker den økonomiske afmatning hele stemningen på Biofach og indkøbernes lyst til at købe nye produkter? Det er virksomhederne blevet bedt om at svare på. De virksomheder, som ikke kendte Biofach i forvejen, er derfor blevet udeladt i den endelige beregning, idet de af naturlige grunde havde meget vanskeligt ved at bedømme det.

Interessant er, at næsten 40 procent af virksomhederne ikke mener, de har kunnet mærke påvirkningen fra finanskrisen, mens lidt over en fjerdedel mener, den har været tydelig eller endog dominerende.

I hvilket omfang fornemmer I, at finanskrisen har påvirket årets Biofach?
Biofach og finanskrisen
I svaret på dette spørgsmål er kun medtaget svar fra virksomheder som kender Biofach fra tidligere år og derfor har en mulighed for at sammenligne. Virksomhederne er blevet bedt om på en skala fra 1 til 5 at bedømme finanskrisens indvirkning, hvor 1 angiver, at de næppe har kunnet mærke det, mens 5 angiver, at finanskrisen var det altdominerende tema på messen.

Vigtigste lande
På spørgsmålet om, hvilket land virksomhederne har oplevet størst interesse fra, er der ingen tvivl om, at Tyskland træder frem som det hyppigst nævnte. Næsten halvdelen af virksomhederne nævner Tyskland, som det land de har oplevet størst interesse fra. Pudsigt nok nævnes Danmark næsthyppigst - og herefter Italien. Det øvrige Norden samt Grækenland og Tyrkiet nævnes også af flere..

Når man derefter spørger hvilke andre lande, som virksomhederne har oplevet den største interesse fra (sekundære svar), bliver billedet langt mere broget. Her er næsten hele verden nævnt. Det skal erindres, at spørgsmålet stadig går på, hvilke lande der blev oplevet størst interesse fra. Der kan således sagtens have været interesse fra langt flere lande - som blot ikke opfattes som så væsentlige.

Det skal dog også bemærkes, at der er stor forskel på, hvad virksomhederne oplever som stor interesse. Man skal derfor tage optællingen af lande med et betydeligt gran salt

Hvilke lande har virksomheden oplevet størst interesse fra?
Primære svar:
Sekundære svar:
Virksomhederne er blevet bedt om at nævne de lande, de oplevede størst interesse fra. De primære svar dækker det land, som først blev nævnt, mens de sekundære svar dækker de lande, som blev nævnt efterfølgende. Der er stor forskel på, hvor mange lande virksomhederne nævnte i deres sekundære svar, ligesom der var stor forskel på vægtningen. Derfor er procentangivelserne fjernet, da resultatet ikke kan tåle en egentlig kvantitativ bedømmelse, men kun egner sig til at give et billede af, hvilke områder som er nævnt hyppigst.

Se billeder fra Biofach 2009:


Se flere billeder på
Biofach-reportage 1
På Slaget 12 spillede til Gallafest
Se bl.a. festbilleder på:
Biofach-reportage 3